Huurvoorwaarden Minitheater

Geschreven: 23 december 2014

HUURVOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
tot ingebruikneming Minitheater

 

Indien in deze voorwaarden wordt gesproken over:

  • verhuurder, dan wordt hieronder verstaan Vereniging Middelburgs Theater, eigenaar en exploitant van het Minitheater in Middelburg.
  • huurder, dan wordt hieronder verstaan de huurder van de accommodatie c.q. degene(n) die bevoegd is (zijn) tot ingebruikname van het gehuurde namens de huurder;
  • beheerder, dan wordt hieronder verstaan de persoon die als zodanig door de verhuurder is aangewezen.

 

1. Door de ingebruikname van het gehuurde verplicht de huurder zich deze algemene voorwaarden in acht te nemen. De huurder is tevens verplicht de aanwijzingen, welke door de beheerder, politie en/of brandweer worden gegeven, op te volgen.
2. De huurder verplicht zich er zorg voor te dragen dat een ieder die zich in het gehuurde bevindt, de algemene voorwaarden tot ingebruikneming en de bovengenoemde aanwijzingen in acht neemt.
3. De verhuurder behoudt te allen tijde de bevoegdheid op bepaalde dagen en uren over de accommodatie te beschikken, zonder tot vergoeding of schadeloosstelling gehouden te zijn.
4. Bij niet-naleving van de algemene voorwaarden of bij niet-nakoming van gegeven aanwijzingen kan het gebruik door of vanwege de beheerder onmiddellijk worden beëindigd, voor een nader te bepalen tijdsduur. Na de huurder gehoord te hebben, kan zonodig een reeds van kracht zijnde huurovereenkomst direct door de verhuurder worden opgezegd, zonder dat restitutie van reeds betaalde huur plaats heeft. De beëindiging van de overeenkomst wordt door de verhuurder schriftelijk bevestigd.
5. De betaling van de huur dient te geschieden zoals aangegeven op de factuur.
6. Bij het annuleren van reserveringen geldt een opzegtermijn van vier weken. Bij het annuleren van de boeking tussen 28 en 14 dagen voor de huurdatum wordt door de verhuurder 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij het annuleren binnen 14 dagen voor de huurdatum berekent de verhuurder het volledige huurbedrag.
7. Direct voor de ingebruikname inspecteert de huurder het gehuurde. De huurder dient eventueel geconstateerde schade aan het gehuurde direct aan de beheerder te melden.
8. De huurder is aansprakelijk voor alle schade door zijn toedoen of onder verantwoording vallende personen toegebracht aan het gebouw en/of de daarin aanwezige eigendommen van de verhuurder of derden, en verbindt zich deze op eerste aanzegging te vergoeden.
9. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen, welke op enige wijze voor de huurder of diens personeel, leraren, cursisten, leden etc. mochten voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde accommodatie en daarbij behorende inrichting. Door de ingebruikneming vrijwaart de huurder de verhuurder uitdrukkelijk van alle aanspraken welke ter zake van dergelijke schaden of ongevallen jegens laatstgenoemde worden gemaakt.
10. De verhuurder is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk, voor de eigendommen van de huurder/gebruiker, waartoe ook bezoekers en toeschouwers worden gerekend.
11. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het beschadigen, verwisselen, zoekraken of diefstal van materialen die met toestemming van de verhuurder door de huurder in de accommodatie zijn ondergebracht.
12. a. Het gebouw en het gehuurde moeten worden gebruikt voor de opgegeven activiteit of overeenkomstig de hiervoor geldende bestemming. Het gehuurde mag slechts worden gebruikt overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven activiteiten en door of in naam van de in de huurovereenkomst genoemde huurders.
b. Het gehuurde mag niet worden gebruikt voor activiteiten die door de verhuurder in strijd met artikel 1 van de Grondwet worden beoordeeld. Een organisatie waarvan wordt geconstateerd dat deze ruimte huurt ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van activiteiten die, op basis van gegronde vermoedens, in strijd met artikel 1 van de Grondwet worden beoordeeld door de verhuurder, wordt met onmiddellijke ingang het verdere gebruik van die ruimte ontzegd.
13. Omwonenden van het Minitheater mogen geen overlast ondervinden van de huurder. De huurder mag niet op een voor de omgeving hinderlijke wijze muziek of geluid voortbrengen, overeenkomstig de bepalingen van de Wet Milieubeheer. De aanwijzingen van de beheerder moeten worden opgevolgd.
14. De huurder draagt er zorg voor dat bezoekers bij aankomst en vertrek, met name in de avond- en nachturen, geen overlast veroorzaken door geschreeuw, luid praten, overbodig auto- of brommerlawaai, of anderszins.
15. De huurder verplicht zich er zorg voor te dragen dat de leden van het Middelburgs Theater, de beheerder en door de beheerder aangewezen personen te allen tijde in het gehuurde worden toegelaten.
16. Verontreiniging van de accommodatie, anders dan normaal gebruik, is niet toegestaan. Bij geconstateerde extra verontreiniging, zulks ter beoordeling van de beheerder, komen de kosten van schoonmaak voor rekening van de huurder. Deze kosten dienen op eerste aanzegging van de verhuurder te worden betaald.
17. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden onder te verhuren c.q. in bruikleen af te staan. Het onderling ruilen van uren zonder toestemming van de verhuurder is niet toegestaan.
18. Het is de huurder niet toegestaan iets aan het gebouw of de aanleg van de verlichting of verwarming te veranderen, en apparatuur of anderszins aan te brengen. Versieringen en andere door de huurder noodzakelijk geachte attributen, kunnen slechts worden aangebracht in overleg met en met toestemming van de beheerder.
19. De inventaris van het gehuurde mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Het is de huurder verboden eigenmachtig iets aan de inventaris te veranderen.
20. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder in het gehuurde:

  • te venten of te doen venten met welke artikelen en met welke doelstellingen dan ook;
  • handel te drijven of te doen drijven;
  • te roken;
  • reclame aan te brengen of te doen brengen;
  • rijwielen of voertuigen mee te nemen naar plaatsen, die daar niet voor aangewezen zijn;
  • gasflessen, ontplofbare of snel ontvlambare stoffen in het gebouw te brengen of te bewaren.
21. Gevonden voorwerpen dienen direct aan de beheerder te worden afgegeven.
22. Bij het gebruik van verlichting, elektra, verwarming en water dient de grootst mogelijke zuinigheid te worden betracht.
23. Eigen meubilair en andere attributen mogen slechts in het gebouw worden geplaatst na toestemming van de beheerder. Aanwezige of aan te brengen bergruimte wordt eventueel in overleg met de beheerder ter beschikking gesteld. De plaatsing is voor risico van de huurder. Voor bergruimte in het Minitheater wordt huur in rekening gebracht.
24. De gebruikte ruimte(n) moeten na gebruik door de huurder worden opgeruimd en meubilair dient in de basisopstelling te worden teruggeplaatst. De huurder dient eventueel bij ingebruikname geconstateerde afwijkingen van de op de plattegrond in de zaal aangegeven basisopstelling direct te melden aan de beheerder. De verhuurder zal de kosten voor het terugplaatsen van meubilair aan de huurder in rekening brengen als deze hierbij in gebreke is gebleven.
25. Afval moet door de huurder worden opgeruimd. De verhuurder zal de kosten voor het verwijderen van afval aan de huurder in rekening brengen als deze hierbij in gebreke is gebleven.
26. De huurder doet afstand van alle aanspraken die zij tegenover de verhuurder zou kunnen doen gelden wegens schade en ongevallen, die bij de uitvoering van de in deze overeenkomst geregelde werkzaamheden door welke oorzaak ook ontstaan.
27. Indien de verhuurder het gehuurde niet, dan wel niet tijdig, ter beschikking van de huurder kan stellen ten gevolge van overmacht, waaronder in ieder geval worden begrepen brand, oproer, werkstaking van het personeel, instorting of instortingsgevaar, oorlogshandelingen en het niet voorhanden zijn van nutsvoorzieningen, zal verhuurder tot geen schadevergoeding of restitutie gehouden zijn.
28. Het Minitheater is geopend vanaf een half uur vóór het tijdstip waarop het eerste huurcontract van die dag aanvangt tot een half uur na het tijdstip waarop het laatste huurcontract van de dag afloopt, met dien verstande dat de accommodatie uiterlijk om 24:00 uur gesloten is, dit alles tenzij anders overeengekomen is met de verhuurder en/of beheerder.
29. In het Minitheater mogen alleen consumpties worden gebruikt verstrekt vanuit de bar van het theater en tegen betaling. Hiervan kan slechts worden afgeweken na toestemming van de beheerder.
30. De huurder die regelmatig de ruimte huurt kan, na toestemming van de beheerder, in de gelegenheid worden gesteld zelf zorg te dragen voor het verzorgen van koffie en thee in de gehuurde accommodatie. Indien hiervoor in de betreffende ruimte geen gelegenheid bestaat kan, indien het gebruik van de accommodatie dit toelaat, op een andere wijze in de koffie- en theevoorziening van de eigen activiteit worden voorzien.
31. De overeengekomen huurperiode omvat mede de tijd die nodig is voor het inrichten, ontruimen en schoonmaken van de gehuurde ruimte. Voor voorstellingen in het Minitheater heeft de huurder een half uur ter beschikking voor deze werkzaamheden. Voor het overschrijden van de huurperiode is toestemming van de verhuurder vereist. De verhuurder kan hiervoor een extra – door de verhuurder vast te stellen – vergoeding in rekening brengen.
32. Roken is alleen toegestaan buiten het theater.
33. Het Minitheater heeft de beschikking over een aantal extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een licht- en geluidsinstallatie, een beamer e.d. Indien de huurder hier gebruik van wenst te maken dient dit bij het maken van een reservering te worden vastgelegd. Tijdens de verhuring zelf kan dit niet meer worden geregeld.
34. Voor zaken waarin de algemene voorwaarden tot ingebruikneming niet voorzien beslist verhuurder na huurder hierover te hebben gehoord.

AANVULLENDE VOORWAARDEN tot ingebruikneming van het Minitheater:
35. De huur van de theaterzaal is inclusief het gebruik van twee kleedkamers. Het gebruik van deze kleedkamers wordt bij verhuur vastgelegd.
36. Te allen tijde dient de huurder zich bij het toelaten van publiek en het verstrekken van toegangskaarten te houden aan de door de huurder vastgestelde zaalcapaciteit van maximaal 84 stoelen.
37. Bij voorstellingen dient er een zaalwacht in de zaal aanwezig te zijn tijdens de voorstelling. Indien er een medewerker van het Minitheater aanwezig is functioneert deze als zodanig. Is dat niet het geval, dan zorgt de huurder voor een zaalwacht, die zich voor de voorstelling als contactpersoon bekend maakt bij een medewerker van het Minitheater, die het theater geopend heeft c.a. en het uiteindelijk ook weer zal sluiten.
38. De huurder dient er tijdens de gebruiksperiode zorg voor te dragen dat de zaal en de kleedkamers leeg en opgeruimd worden achtergelaten. Bij een langere gebruiksperiode mogen in de zaal geplaatste goederen alleen in overleg met de verhuurder of beheerder in de zaal blijven staan.
39. De huurder verplicht zich er zorg voor te dragen dat eventuele andere huurders van de zaal geen hinder ondervinden van deze goederen. De plaatsing is voor risico van de huurder. Na een avondvoorstelling dient de zaalvloer meteen te worden vrijgemaakt, zodat direct met afbouwen kan worden begonnen.
40. De ruimte voor de theatertechniek en andere dienstruimten mogen uitsluitend worden betreden in overleg met de beheerder of de door de verhuurder aangewezen technicus.
41. Veranderingen aan de zaalverlichting zijn niet toegestaan. Ook veranderingen aan de stand van de microfoons van het akoestisch systeem zijn niet toegestaan. Hiervan kan slechts worden afgeweken in overleg met de beheerder en/of technicus.
42. De licht- en geluidsinstallatie mogen alleen worden bediend door en/of onder toezicht van daartoe door de verhuurder aangewezen personeel (beheerder of technicus). De mate van inzet van extra personeel wordt in overleg tussen verhuurder en huurder bepaald. De extra personeelslasten worden aan de huurder in rekening gebracht.
43. De piano wordt slechts in gebruik gegeven voor voorstellingen en repetities, daaraan voorafgaand. De beheerder of technicus plaatst de piano zoals gewenst. Voor het gebruik van de piano wordt conform hetgeen daarover is vastgelegd in de tarievenlijst een bijdrage in rekening gebracht. Voor elke door de huurder gewenste stemming van de piano zullen de kosten die hiermee gepaard gaan bij de huurder in rekening worden gebracht.
44. De huurder is verplicht elke schade welke aan de theaterzaal en/of de zich daarin bevindende eigendommen wordt toegebracht door personen behorend tot de organisatie van de bespeler aan de verhuurder te vergoeden, waarbij de opgave van de verhuurder van de betreffende schade bindend zal zijn. Verhuurder kan huurder verplichten zich tegen de risico’s verband houdende met de bespeling van de theaterzaal, zowel ten behoeve van schade aan de theaterzaal en de installaties die zich in de theaterzaal bevinden als wel ten behoeve van letsel aan door de verhuurder in verband met deze overeenkomst ingeschakeld personeel, te verzekeren.

Middelburg, Bestuur VMT, november 2014.